آپارتمان ۷۰ متری

آپارتمان ۷۰ متری فردیس کرج

آپارتمان ۷۰ متری آپارتمان ۷۰ متری قطعا یکی از شرایطی که خرید آپارتمان یا ساخت یک مسکن خیلی تاثیر گذار است موقعیت شهری است. با توجه به موقعیت سیاسی و موقعیت های شغلی که برای هر سن و تخصصی وجود دارد، تقاضا برای خرید مسکن هم خیلی...

آپارتمان ۹۰ متری

آپارتمان ۹۰ متری فردیس کرج

آپارتمان ۹۰ متری آپارتمان ۹۰ متری قطعا یکی از شرایطی که خرید آپارتمان یا ساخت یک مسکن خیلی تاثیر گذار است موقعیت شهری است. با توجه به موقعیت سیاسی و موقعیت های شغلی که برای هر سن و تخصصی وجود دارد، تقاضا برای خرید مسکن هم خیلی...

آپارتمان ۹۰ متری

آپارتمان ۹۰ متری فردیس کرج

آپارتمان ۹۰ متری آپارتمان ۹۰ متری قطعا یکی از شرایطی که خرید آپارتمان یا ساخت یک مسکن خیلی تاثیر گذار است موقعیت شهری است. با توجه به موقعیت سیاسی و موقعیت های شغلی که برای هر سن و تخصصی وجود دارد، تقاضا برای خرید مسکن هم خیلی...

آپارتمان ۸۵ متری

آپارتمان ۸۵ متری فردیس کرج

آپارتمان ۸۵ متری آپارتمان ۸۵ متری قطعا یکی از شرایطی که خرید آپارتمان یا ساخت یک مسکن خیلی تاثیر گذار است موقعیت شهری است. با توجه به موقعیت سیاسی و موقعیت های شغلی که برای هر سن و تخصصی وجود دارد، تقاضا برای خرید مسکن هم خیلی...

آپارتمان ۱۳۰ متری

آپارتمان ۱۳۰ متری فردیس کرج

آپارتمان ۱۳۰ متری آپارتمان ۱۳۰ متری قطعا یکی از شرایطی که خرید آپارتمان یا ساخت یک مسکن خیلی تاثیر گذار است موقعیت شهری است. با توجه به موقعیت سیاسی و موقعیت های شغلی که برای هر سن و تخصصی وجود دارد، تقاضا برای خرید مسکن هم...

آپارتمان ۷۰ متری

آپارتمان ۷۰ متری فردیس کرج

آپارتمان ۷۰ متری آپارتمان ۷۰ متری قطعا یکی از شرایطی که خرید آپارتمان یا ساخت یک مسکن خیلی تاثیر گذار است موقعیت شهری است. با توجه به موقعیت سیاسی و موقعیت های شغلی که برای هر سن و تخصصی وجود دارد، تقاضا برای خرید مسکن هم خیلی...

آپارتمان ۲۴۰ متری

آپارتمان ۲۴۰ متری فردیس کرج

آپارتمان ۲۴۰ متری آپارتمان ۲۴۰ متری قطعا یکی از شرایطی که خرید آپارتمان یا ساخت یک مسکن خیلی تاثیر گذار است موقعیت شهری است. با توجه به موقعیت سیاسی و موقعیت های شغلی که برای هر سن و تخصصی وجود دارد، تقاضا برای خرید مسکن هم...

آپارتمان ۶۵ متری

آپارتمان ۶۵ متری فرویس کرج

آپارتمان ۶۵ متری آپارتمان ۶۵ متری قطعا یکی از شرایطی که خرید آپارتمان یا ساخت یک مسکن خیلی تاثیر گذار است موقعیت شهری است. با توجه به موقعیت سیاسی و موقعیت های شغلی که برای هر سن و تخصصی وجود دارد، تقاضا برای خرید مسکن هم خیلی...

آپارتمان ۸۰ متری

آپارتمان ۸۰ متری فردیس کرج

آپارتمان ۸۰ متری آپارتمان ۸۰ متری قطعا یکی از شرایطی که خرید آپارتمان یا ساخت یک مسکن خیلی تاثیر گذار است موقعیت شهری است. با توجه به موقعیت سیاسی و موقعیت های شغلی که برای هر سن و تخصصی وجود دارد، تقاضا برای خرید مسکن هم خیلی...

سوله 200 متری

سوله 200 متری فردیس کرج دو بر قابل تبدیل به مغازه

بدلیل مشکلات اقتصادی فوری فروشی  ، فوق العاده پول لازم حتی نصف قیمت کارشناسی رسمی دارای برق سه فاز / انشعاب اب / ملک دو بر / خیابان اصلی 20 متر خیابان فرعی 10 متر / ارتفاع 7 متر / بدون ستون داخل / دارای نور عالی / داخل بافت شهری / قابل...

Compare listings

Compare
×